VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (OP)
„New Logic Studio s.r.o.“

 

Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky

obchodní společnosti New Logic Studio s.r.o., IČ  24202207, se sídlem Táboritská 880/14, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C. vložka 188194.  (dále jen „Společnost“)

(dále jen „OP“)

 

 

 1. Definice

  1. Služba“ je služba, kterou poskytuje Společnost Klientovi formou práce na tvorbě webu, aplikace, grafických podkladů tiskovin, marketingových aktivitách, kreativy a dalších pracích spojených s výkonem a dodáním služby.

  2. Klient, Objednatel“ je podnikající právnická nebo fyzická osoba, která je smluvním partnerem Společnosti,

  3. Dodavatel, Poskytovatel, Společnost“  je smluvmí partner Klienta, Objednatele dodávající, nebo poskytující produkt, službu.

  4. OZ“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  5. Zákon“ - práva a povinností stran při zpracování osobních údajů, ke kterému může dojít v souvislosti se smlouvou, podle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

  6. Smlouva, Objednávka“ je Smlouva o poskytování Služby, smlouva o Dílo, nebo Objednávka uzavřená dle OZ mezi Klientem a Společností, jejíž nedílnou přílohou jsou tyto OP.

  7. Zpracovatelská smlouva a ochrana osobních údajů “ je ustanovení o nakládání a zpracování osobních údajů v souladu se zákonem.

  8. Správce osobních údajů“ je Klient který nakládá s osobními udaji získanými z online aplikací.

  9. Zpracovatel osobních údajů“ je Dodavatel, který údaje pro Správce zpracovává pomocí online aplikací.

  10. Licenční smlouva“ – je smlouva ustanovující práva a povinosti smluvních stran s nakládáním licencovaných software.

  11. Autorská práva“ jsou práva k dílu a jeho užití.

  12. Změnové řízení“ je postup řešení ochylky, nebo změny zadání díla, nebo služby. 2. Licenční podmínky

  1. Licencovaný počítačový program
   Dodavatel již vytvořil počítačový program Logic CMS (dále jen „redakční systém“). Tento redakční systém slouží k úpravě obsahu webových stránek. Redakční systém není volně šiřitelný program (tzv. Freeware).
   Součástí redakčního systému je program TinyMCE vyvíjený společností Moxiecode Systems AB pod licencí GNU GPL. Redakční systém však není licencí GNU GPL pokryt, protože tento program pouze spouští. Text licence GNU GPL a zdrojové kódy programu pokrytého GNU GPL naleznete na webových stránkách www.moxiecode.com.

  2. Autorská práva k redakčnímu systému
   Práva k redakčnímu systému i všem jeho částem jsou vlastnictvím Dodavatele. Redakční systém je pod ochranou autorského zákona platného v České republice a ve státech s obdobnou ochranou duševního vlastnictví podle platných dohod.

  3. Udělení licence k redakčnímu systému            Dodavatel touto licenční smlouvou uděluje Zákazníkovi souhlas s užitím redakčního systému specifikovaného v článku 11.1. této Smlouvy v rozsahu omezeném pro Českou republiku, a to tak, aby nabyvatel mohl tento redakční systém užít k účelu stanovenému touto Smlouvou, tedy zejména k úpravám předmětných webových stránek.
   Na redakční systém Logic CMS je poskytnuta Zhotovitelem licence, která Objednateli umožňuje bezplatné a časově neomezené užívání. Zhotovitel se v této souvislosti vzdává práva domáhat se zrušení tohoto závazku ve smyslu § 2000 odst. 2 občanského zákoníku. Licenci redakčního systému není Objednatel oprávněn vydávat za vlastní a nabízet k dalšímu prodeji či pronajímat. Objednatel dále není oprávněn, jakkoliv modifikovat zdrojové kódy systému po dobu trvání záruční lhůty dle čl. 7 této Smlouvy.

  4. Autorství a licence k Dílu

   1. Výsledek činnosti Zhotovitele může splnit pojmové znaky autorského díla podle zákona č. 121/2001 Sb., autorského zákona, v platném znění.
    Zhotovitel prohlašuje, že vykonává v souladu s ustanovením § 8 autorského zákona majetková autorská práva k autorskému dílu, jež bude případně obsahem Díla, svým jménem a na svůj účet vůlí společnou a nerozdílnou všech případných spoluautorů.

   2. Zhotovitel tímto uděluje bezúplatně Objednateli výhradní a časově a množstevně neomezenou licenci k výkonu veškerých majetkových práv Zhotovitele týkající se Díla. Objednatel je zejména oprávněn Dílo umístit na své doméně, užívat jej v původní či zpracované podobě, všemi způsoby sdělovat veřejnosti, užívat v reklamních a propagačních materiálech Objednatele. Zhotovitel není oprávněn poskytnout tutéž licenci třetí osobě, ani sám práva, ke kterým byla licence udělena, vykonávat. Zhotovitel se v této souvislosti vzdává práva domáhat se zrušení tohoto závazku ve smyslu § 2000 odst. 2 občanského zákoníku.

   3. Objednatel není povinen licenci k užití Díla využít. Zhotovitel uděluje tímto výslovně souhlas Objednateli poskytnout zcela nebo zčásti sublicenci (podlicenci) k užití Díla způsobem (některým ze způsobů) dle písm. b) tohoto odstavce Smlouvy jakékoliv osobě. Zhotovitel tímto výslovně uděluje Objednateli souhlas s postoupením licence třetí osobě, a to zcela nebo zčásti.

   4. Odměna za poskytnutí licence Objednateli je již zahrnuta ve sjednané ceně Díla dle čl. 3.této Smlouvy, přičemž její výše činí 20.000,- Kč.

   5. Zhotovitel prohlašuje, že veškerá práva, ke kterým touto Smlouvou uděluje licenci Objednateli, mu patří bez jakýchkoliv omezení a že užitím Díla Objednatelem dle této Smlouvy nedochází k porušení žádných práv třetích osob (fyzických i právnických) včetně práv k duševnímu vlastnictví. Zhotovitel zcela odpovídá za případné, a to i neúmyslné či nevědomé porušení práv třetích osob a za případné škody, které by objednateli vznikly z nepravdivosti tohoto prohlášení.

   6. Objednatel je oprávněn použít Dílo výlučně pro účely vyplývající ze smlouvy, tj. pro webové stránky, aplikaci, eshop Klienta. Licence elektronického redakčního systému, pokud je součástí Díla, a elektronického obchodu, pokud je součástí díla, není omezená počtem uživatelů v systému, je nepřenosná na třetí osobu, a je časově neomezená. Redakční a eshop systém, stejně tak aplikace je Objednatel povinen hostovat na serverech Dodavatele zejména z důvodu bezpečnosti a licenčních podmínek systému.

   7. Pokud se smluvní strany v průběhu hostování dohodnou na přesunu webu, eshopu, aplikace na jiný než server dodavatele bude k tomuto sepsán písemný dodatek, který stanovuje podmínky přenosu. Celý tento proces přenosu je zpoplatněn dle skutečně potřebného času a dle aktuální hodinové sazby.

 3. Změnové řízení

  1. Jakýkoliv nový požadavek Objednatele, který může potenciálně způsobit překročení smluveného rozsahu dodávky (bez ohledu na původce) podléhá procesu změnového řízení.

  2. Změnou v rozsahu dodávky se rozumí změna termínů, nákladů, funkčnosti a kvality výstupů dodávky.

  3. Mezi požadavky, u kterých nelze předem vyloučit možnost překročení smluveného rozsahu dodávky, a které podléhají změnovému řízení, budou řazeny zejména:
   1. oboustranně odsouhlasený požadavek na změnu rozsahu či podmínek provádění Díla,
   2. požadavek na dopracování nezadané chybějící funkčnosti

  4. Cílem změnového řízení je výše specifikované požadavky analyzovat, potvrdit charakter požadavku (skutečná změna nebo vada Díla), navrhnout způsob řešení.

  5. Objednatel sdělí požadavek písemně (email je považován za písemné vznesení požadavku) druhé smluvní straně a vyzve zástupce druhé strany k potvrzení převzetí požadavku. Po převzetí požadavku provede Zhotovitel úvodní analýzu požadavku a sdělí Objednateli termín realizace požadavku a případné náklady spojené s realizací požadavku. Objednatel následně sdělí písemně (včetně emailu) svůj souhlas či nesouhlas s provedením požadavku za daných podmínek a ceny.

  6. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě změny rozsahu plnění bude cena dodávky změněna. Postup změny rozsahu plnění se řídí změnovým řízením dle článku OP. Práce nad rámec sjednaného rozsahu plnění budou fakturovány jako vícepráce s hodinovou sazbou od 1000 Kč bez DPH/hodina dle složitosti a profese. Hodinová sazba nepřesáhne 1500 Kč bez DPH/hodina na každou vícepráci bude připraven Zhotovitelem časový odhad a práce budou provedeny na základě písemně (včetně zaslání emailu) vysloveného souhlasu Objednatele s časovým odhadem.

 4. Součinnost Objednatele

  1. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost k vyhotovení Díla, zejména včasné reakční doby v rámci písemné komunikace při specifikaci požadavků Zhotovitele a souvisejících dotazů, poskytnout potřebné podklady a dokumenty pro řádné vyhotovení Díla. Za včasnou reakci se považuje reakce učiněná v průběhu tří pracovních dnů poté, co byl Objednatel Zhotovitelem k součinnosti vyzván.

  2. Specifikace součinnosti:

   1. odsouhlasit finální specifikaci,
   2. zajistit požadovaný webový prostor pro umístění webových stránek a dodat přístupové kódy k webovému prostoru,
   3. dodat logo, případně další grafické podklady, v elektronickém formátu určeném pro grafické zpracování,
   4. dodat texty a obrázky v elektronické podobě specifikované po dohodě se Zhotovitelem, které budou náplní webových stránek,
   5. vyjádřit se ke grafickému návrhu webových stránek,
   6. aktivně komunikovat a spolupracovat na tvorbě aplikace, webu, eshopu.

  3. Vzájemná komunikace smluvních stran bude probíhat vhodnou formou (telefonicky, osobně, elektronickou poštou, prostřednictvím programu pro řízení TeamWork), není-li v této Smlouvě forma stanovena.

  4. Dostane-li se Objednatel do prodlení (viz čl. 6.1. této Smlouvy) s poskytnutím shora uvedené součinnosti z jakéhokoliv důvodu a neposkytne-li potřebnou součinnost v jednotlivých fázích zhotovování Díla ani ve lhůtě uvedené v písemné výzvě Zhotovitele, která však nesmí být kratší než 10 pracovních dnů, je Zhotovitel oprávněn po uplynutí stanovené lhůty postupovat v pracích bez součinnosti či pokynů Objednatele, a není-li to možné, od této Smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od Smlouvy je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli veškeré doposud provedené práce dle ujednání obsažených v této Smlouvě. Byla i již před odstoupením od Smlouvy uhrazena ze strany Objednatele záloha na cenu díla, je Zhotovitel oprávněn započíst si v případě odstoupení od Smlouvy cenu doposud provedených prací na zaplacenou zálohu a zbývající část uhrazené zálohy bez zbytečného odkladu vrátit Objednateli.
 5. Záruční podmínky

  1. Záruční doba na Dílo činí dvanáct měsíců a začíná běžet dnem podpisu Akceptačního protokolu, nebo spuštěním stránek do plného provozu.

  2. Objednatel je po dobu trvání záruky oprávněn provádět změny na Aplikaci (díle) pouze po předchozím písemném svolení Zhotovitele. Změnami jsou rozuměny zásahy do zdrojového kódu aplikace, webu, databáze. Běžnou správu webu pomocí redakčního systému je Objednatel oprávněn provádět bez omezení.

  3. Zhotovitel se zavazuje držet podporu a aktualizace zakoupené verze licence redakčního systému CMS i po skončení záruční doby, a to nejméně po dobu 5 let.

  4. Záruka je ukončena v případě, že Objednatel modifikoval Dílo v rozporu s ost. 7.2 tohoto článku Smlouvy bez výslovného souhlasu Zhotovitele.

 6. Platební podmínky

  1. V případě prodlení se splatností faktury více než 14 dní po obdržení písemné výzvy od Zhotovitele dle čl. 3.3. této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn odstranit Dílo, nebo je Objednatel povinen dílo odstranit sám. Znovu uvedení do provozu je možné až na základě úplné úhrady vč. aktivačního poplatku ve výši 3000 Kč.

  2. V případě prodlení s platbou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

 7. Akceptace díla

  1. Za akceptaci Díla považují obě smluvní strany podpis Akceptačního protokolu oběma stranami. Akceptací Díla je Dílo Objednatelem převzato a je mu umožněno jeho užívání.

  2. Po ukončení realizace Díla Zhotovitel vyzve Objednatele k účasti na provedení akceptačního testu díla za účelem ověření, zda Dílo splňuje odsouhlasené požadavky Objednatele v souladu s předmětem dodávky. Termín provedení akceptačního testu musí být oběma smluvními stranami odsouhlasen písemně či prostřednictvím emailu alespoň 7 dnů přede dnem konání akceptačního testu.

  3. Akceptační test bude proveden Objednatelem za přítomnosti Zhotovitele v sídle Objednatele do sedmi dnů od vyzvání. Předmětem akceptačního testu bude ověření funkčnosti Díla.

  4. Akceptační test a předání Díla bude provedeno na funkčním modelu webového projektu dle zadávací specifikace a schválené grafiky. Zhotovitel není vázán dalšími nároky Objednatele na prodloužení času akceptace Díla z důvodů nenaplnění webu obsahem, jako jsou texty a obrázky.

  5. Po dokončení akceptačního testu bude vyhotoven a oběma stranami podepsán Akceptační protokol, pokud nebude převzetí Díla odmítnuto. V takovém případě Objednatel a Zhotovitel podepíší protokol obsahující výčet vad Díla vytýkaných Objednatelem, které byly důvodem odmítnutí převzetí Díla. Zhotovitel odstraní s veškerou péčí a rychlostí všechny vady a opětovně připraví Dílo k převzetí v souladu s výše uvedenými postupy.

  6. Objednatel může Dílo převzít i s vadami; v takovém případě se vytýkané vady označí v Akceptačním protokolu. Zhotovitel tyto vady a nedodělky odstraní v nejbližším možném termínu. Nenaplnění webu obsahem není důvodem odmítnutí převzetí Díla.

  7. Pokud se zástupce Objednatele nezúčastní akceptačního testu v dohodnutém termínu, Zhotovitel vyzve Objednatele k účasti na akceptačním testu v náhradním termínu, o kterém Objednatele písemně vyrozumí alespoň 7 dnů předem, přičemž Zhotovitel je oprávněn svou účast akceptačním testu v novém termínu účtovat Objednateli jako vícepráce dle hodinové sazby. Nedostaví-li se Objednatel nebo jeho zástupce k akceptačnímu testu ani v novém termínu, provede Zhotovitel akceptační test bez přítomnosti zástupce Objednatele. Akceptační protokol bude podepsán pouze zástupcem Zhotovitele a bude rovnocenný Akceptačnímu protokolu podepsanému oběma stranami.

 8. Podpora zobrazení prohlížečů

  1. Web bude podporovat běžně používané prohlížeče IE 10 a vyšší, FireFox 59 a vyšší, Chrome 65 a vyšší, Opera 52 a vyšší, Safari 11 a vyšší aktuálních verzích. Při represivní technice kódu podporujeme zobrazovací plochy o poměrech stran 4:3 až 16:9 (resp. převrácené hodnoty při portrait orientaci), s délkou kratší strany minimálně 320px a delší strany minimálně 480px.

 9. Technická podpora a komunikace

  1. Klient se zavazuje využívat v rámci hlášení chyb, požadavků výhradně email support@newlogic.cz, kde tato služba není zpoplatněna. Reakční doba je 2 pracovní dny. Jiný komunikační kanál není považován za kanál s garantovanou reakční dobou a v případě nefunkčnosti jakékoliv služby nenahlášené pomocí emailu podpory není Dodavatel povinen jakkoliv reagovat a nenese za případné škody žádnou zodpovědnost.

 10. Ukončení smluvního vztahu

  1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

  2. Jestliže kterákoli strana poruší podstatným způsobem Smlouvu, je druhá strana oprávněna písemně vyzvat druhou stranu ke splnění jejích závazků ze Smlouvy. Pokud do třiceti dnů od doručení této výzvy strana, která porušila Smlouvu, neučiní uspokojivé kroky k nápravě a neodstraní porušení závazků Smlouvy, může druhá strana od Smlouvy odstoupit, aniž by se tím zbavovala výkonu jakýchkoli jiných práv nebo prostředků k dosažení nápravy. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje:
   1. prodlení s dodržením termínů realizace Díla dle harmonogramu v čl. 2. Smlouvy o více jak 30 pracovních dnů, nebo prodlení s provedením akceptačního testu ve sjednaném termínu delší než deset dnů,
   2. realizace Díla, které neodpovídá této Smlouvě, zadání anebo odsouhlaseným požadavkům (dle změnového řízení),
   3. nezaplacení smluvní ceny,
   4. neposkytnutí potřebné součinnosti ze strany Objednatele.

  3. Pokud smluvní strana bude v úpadku, likvidaci, pod nucenou správou, či pokud nebude schopná dostát svým finančním závazkům po dobu více než třiceti dnů po marném uplynutí lhůty k plnění v písemné výzvě dle předchozího odstavce, může druhá strana odstoupit od Smlouvy bez dalšího. Smlouva pozbývá platnosti doručením odstoupení od Smlouvy druhé straně.

  4. V případě odstoupení od Smlouvy jsou si smluvní strany povinny vrátit, co bylo plněno s ohledem na skutečně vynaložené náklady, popř. jinak vypořádat vzájemné vztahy.

 11. Vyloučení odpovědnosti Společnosti

  1. Klient odpovídá za kontrolu procesů při dodávce díla, nebo služby po celou dobu průběhu realizace.

  2. Společnost nenese žádnou odpovědnost v případě, že Klient svou neodbornou manipulací a správou webu, aplikace způsobí znefunkčnení díla.

  3. Společnost neodpovídá za nepřesné informace použité v rámci služeb Společnosti, pokud je Klient zkontroloval a potvrdil přesnost informací poskytnutých Společností.

  4. Společnost nenese odpovědnost za jakékoli selhání nebo omezení internetu, serveru, softwaru nebo jiných technických selhání, která omezují poskytování webových služeb Společnosti.

  5. V případě, že Klient je v prodlení s jakoukoliv platbou vice jak 10 dnů po spaltnosti, nemá nárok na žádné smluvní pokuty a penále.
        
 12. Mlčenlivost a důvěrné informace

  1. Žádná ze smluvních stran nesmí za žádných okolností po dobu trvání Smlouvy ani poté použít ve svůj prospěch či sdělit konkurenci či třetí osobě jakékoli důvěrné informace týkající se záležitostí nebo činností druhé strany nebo jejích dceřiných nebo přidružených společností nebo klientů či o jejich obchodních transakcích.

  2. Důvěrné informace znamenají jakékoli informace, zejména údaje o:
   1. o smlouvách;
   2. obchodní tajemství;
   3. obchodní postupy;
   4. vývojové postupy;
   5. vývojové procesy;
   6. obchodní plány;
   7. vynálezy;
   8. postupy;
   9. údaje jakékoli povahy;
   10. výkresy;
   11. seznamy zákazníků;
   12. účetní závěrky;
   13. údaje o odbytu;
   14. chráněné obchodní informace jakéhokoliv druhu;
   15. projekty nebo výsledky výzkumu a vývoje;
   16. testy a/nebo
   17. jakékoli nepublikované informace, které se týkají podniku, provozu nápadů nebo plánů

    a jsou sděleny druhé straně v jakékoli podobě nebo jakýmikoli prostředky, zejména rukopisem, strojopisem, elektronicky, magnetickým záznamem nebo ústním předáním, včetně e-mailů a/nebo elektronicky nebo jiným způsobem zveřejnění.

  3. Důvěrné informace nezahrnují následující typy informací:

   1. informace, které jsou ve veřejnosti známé nikoli v důsledku protiprávního jednání
   2. a informace, které byly zveřejněny v souladu se Smlouvou a OP.

 13. Řešení sporů

  1. Všechny spory, které vzniknou ze Smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou diskutovány vždy nejprve mezi zástupci smluvních Stran, za účelem smírného urovnání těchto sporů. Tyto diskuze budou vedený až ve třech úrovních, a to v následujícím pořadí:

   1. mezi pověřenými pracovníky obou smluvních stran,
   2. mezi vedoucími finančních oddělení obou smluvních stran,
   3. a mezi statutárními zástupci obou stran.

  2. Všechny spory, které vzniknou z této Smlouvy anebo v souvislosti s ní a nepodaří se je smírně urovnat, budou rozhodovány soudy ČR.

 14. Zpracování osobních údajů

  1. Vzhledem k tomu, že smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo, smlouvu o poskytování služeb, nebo objednávku služeb (dále jen jako „smlouva”), na jejímž základě Zpracovatel pro Správce provádí, nebo provedl zpracování webových stránek, a eshopu, aplikace, nebo jiného díla specifikovaného ve smlouvě (dále jen „Dílo“). Pro realizaci Díla musí být Zprovateli poskytnuty, nebo zpřístupněny osobní údaje objednatele, zákazníků a obchodnacích partnerů Správce, které bude v rámci realizace Díla zpracovávat tak, že je bude využívat pro účely testování Díla, jakož i pro účely samotného provozu.

  2. Smluvní strany mají zájem upravit práva a povinnosti stran při zpracování osobních údajů, ke kterému může dojít v souvislosti se smlouvou, podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), podle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“), případně podle příslušných ustanovení právního předpisu Zákon nahrazujícího.

  3. Zpracovatel bude zpracovávat pro Správce osobní údaje, k nimž Zpracovatel získá přístup při realizaci Díla podle smlouvy o dílo.

  4. Zpracovatel je ve smyslu Zákona a pro účely těchto OP zpracovatelem osobních údajů. Správce je ve smyslu příslušných ustanovení Zákona a pro účely těchto OP správcem osobních údajů v rozsahu specifikovaném ve čl. 12.12

  5. Zpracovatel se zavazuje zpracovávat pro Správce osobní údaje, které Správce získal v souvislosti se svou podnikatelskou činností, přičemž se jedná především o osobní údaje zákazníků a obchodních partnerů Správce.

  6. Správce je plně zodpovědný za nakládání s daty a je povinen provést veškerá technická a fyzická zabezpečení, aby data dodaná Zpracovatelem byla zpracována a uchována v souladu se Zákonem. V případě porušení právních předpisů jednáním nebo opomenutím na straně Správce, nebo nezajištění veškeré potřebné součinnosti Správce potřebné pro soulad s právními předpisy je za případné sankce a postihy plně zodpovědný Správce.

  7. Správce je povinen na svůj web, aplikaci zajistit a provést veškeré potřebné kroky pro uvedení do souladu právními předpisy, jako jsou souhlasy se zpracováním u formulářů, zajištění technického update v ohledu nakládání s daty v digitálních systémech jako CMS, Emailing, Booking engine, Channel manager a také zajistit prostřednictvím Zpracovatele lištu Cookies, informace o rozsahu zpracování os. údajů.  Neuvedení do souladu se Zákonem je v plné zodpovědnosti Správce. Zpracovatel neodpovídá za nečinnost Správce s nutností uvedení do souladu se Zákonem.

  8. Těmito podmínkami se upravují vztahy mezi Správcem osobních údajů a Zpracovatelem osobních údajů, zejména se pak vymezuje rozsah osobních údajů, které budou zpracovávány, účel, pro který budou osobní údaje zpracovávány a podmínky a záruky Zpracovatele osobních údajů z hlediska technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů.

  9. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem tvorby a následného testování webových stránek a eshopu, aplikace, nebo jiného díla vytvořeného Zpracovatelem pro Správce na základě smlouvy.

  10. Osobním údajem se pro účely těchto OP rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů podléhajícímu ochraně dle Zákona, která je uváděna v souvislosti s údaji poskytnutými Správcem Zpracovateli.

  11. Zpracovatel zpracovává poskytnuté osobní údaje v souladu s právním předpisem, s těmito obchodními podmínkami, uzavřenou smlouvou a pokyny Správce vydanými v souladu s právními předpisy. V případě, že nebude moci Zpracovatel z jakýchkoli důvodů zajistit dodržování zákonných povinností či pokynů Správce, zavazuje se o tom Správce neprodleně informovat.

  12. Zpracovatel osobní údaje podle této Smlouvy zpracovává v následujícím rozsahu:
   1. jméno a příjmení,
   2. adresa, případně e-mailová adresa a telefon,
   3. fakturační a doručovací údaje (adresy, IČ, DIČ),
   4. historie objednávek,
   5. historie poptávek,
   6. rezervace,
   7. jiné osobní údaje specifikované ve smlouvě.

  13. Na základě souhlasu s těmito OP zmocňuje Správce Zpracovatele ke zpracování osobních údajů potřebnému k zajištění účelu Smlouvy.

  14. K osobním údajům subjektů údajů má přístup Správce, Zpracovatel a případně též třetí osoby – subdodavatelé, příjemci, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu práv subjektů údajů. Příjemci osobních údajů mohou být i společnosti zabývající se vymáháním pohledávek (tzv. inkasní agentury). Google analytics cookies, atp.).

  15. Zpracovatel se zavazuje:
   1. zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu,
   2. nesdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům,
   3. uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování,
   4. přijmout před zpracováním osobních údajů odpovídající organizační a technická bezpečnostní opatření pro zajištění ochrany osobních údajů (minimálně v rozsahu zabezpečeného přístupu do prostor, v nichž probíhá zpracování osobních údajů, zabezpečeného přístupu k osobním údajům, přístup pouze těch osob k osobním údajům, které tento přístup potřebují pro účely plnění této smlouvy),
   5. poučit a proškolit své zaměstnance a další případné zástupce, kteří pro něj zpracovávají osobní údaje, o jejich povinnosti zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních,
   6. smluvně zajistit se svými subdodavateli, kteří pro něj osobní údaje na základě smluvního vztahu zpracovávají nebo se podílí na jejich zpracování, povinnost mlčenlivosti, odpovídající technická bezpečnostní opatření pro zajištění ochrany osobních údajů přijatá subdodavateli minimálně v rozsahu uvedeném výše a povinnost subdodavatelů neprodleně informovat Zpracovatele o veškerých případech náhodného či neoprávněného přístupu k osobním údajům,
   7. neprodleně, nejpozději do 72 hodin, informovat Správce o veškerých případech náhodného či neoprávněného přístupu k osobním údajům.
  16. Zpracovatel se zavazuje přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, zejména se zavazuje zajistit přístup mechanickými bezpečnostními překážkami, elektronickým zabezpečovacím systémem, šifrováním dat. Tato povinnost dále neplatí po ukončení zpracování osobních údajů Zpracovatelem a povinnost přechází na Správce

  17. Zpracovatel se zavazuje zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se Zákonem. Zpracovatel také vyhodnocuje veškerá rizika související se zpracováním osobních údajů dle této Smlouvy a vyhodnocuje dle nich účinnost přijatých technických a organizačních opatření.

  18. Zpracovatel zajistí zabezpečení dat na serverech a zabrání neoprávněnému přístupu k datovým nosičům zejména mechanickými bezpečnostními překážkami, elektronickým zabezpečovacím systémem šifrováním dat.

 15. Závěrečná ustanovení

  1. Klient není oprávněn převádět ani započíst práva nebo závazky vyplývající z OP nebo Smlouvy nebo s nimi jinak nakládat bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.

  2. Společnost si vyhrazuje právo postoupit svou pohledávku vůči Klientovi, pokud se Klient opozdí s platbou o více než 30 dnů.

  3. Společnost je dále oprávněna kdykoli započíst své splatné pohledávky za Klientem bez ohledu na jejich měnu a na právní vztah, z něhož vyplývají, proti jakýmkoli pohledávkám Klienta za Společností, splatným i nesplatným.

  4. Objednatel souhlasí s umístěním hypertextového odkazu Zhotovitele, nebo loga Zhotovitele do patičky webových stránek Objednatele po celou dobu funkčnosti prezentace a to takovou formou, která nebude nijak narušovat vzhled díla.

  5. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv článku nebo ustanovení Smlouvy nebo OP neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo OP. V případě, že jakýkoliv takový článek nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými českými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části Smlouvy, jež pozbyla platnosti.

  6. Pro doručování případného odstoupení, upomínky, výpovědi, vyúčtování a dalších písemností podle této Smlouvy se toto pokládá za doručené dnem převzetí nebo dnem, ve kterém se zásilka vrátí jako nedoručená či nedoručitelná, nebo prokazatelným osobním předáním druhé Straně. V případě změny doručovací adresy se Stravy dohodly, že o této skutečnosti budou druhou Stranu neprodleně písemně informovat.

  7. Ustanovení článků OP, jejichž obsah zřejmě přesahuje a vztahuje se mj. i na dobu po poskytování Služby, Díla zejména, avšak nikoli výlučně, ve věci neuhrazených plateb, náhrady škody, odpovědnosti, ochrany Důvěrných informací atd., zůstanou v platnosti i po skončení poskytování Služby.

  8. Podmínky se řídí českým právem. Práva a povinnosti smluvních stran, jež nejsou upraveny v Podmínkách, se řídí příslušnými ustanoveními českých právních předpisů.

  9. Ve vztahu ke Smlouvě OP se nepoužijí následující ustanovení OZ:

   1. ustanovení o možnosti přijetí nabídky smlouvy s dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3),
   2. ustanovení o platnosti potvrzení, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy (§ 1757 odst. 2 a 3),
   3. a ustanovení o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem (§ 1799 a 1800).

  10. Podmínky spolupráce smluvních stran neupravené Smlouvou a OP anebo na jejich základě se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména pak ustanoveními o licenční smlouvě.

 

Tyto OP nabývají účinnosti dnem 23.5.2018