DigitalCreativeBoost
Kontaktovat

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


„New Logic Studio s.r.o.“
účinné od 06. 03. 2024

Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky

obchodní korporace New Logic Studio s.r.o., IČ 24202207, se sídlem Táboritská 880/14, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C. vložka 188194

(dále jen „Společnost“ nebo „Obchodní korporace“)

 1. Úvodní ustanovení

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) Obchodní korporace upravují vzájemná práva a povinnosti, vzniklá mezi objednatelem a zhotovitelem, v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo, objednávky, emailové  jakžto i ústní dohody a projeveného zájmu na spolupráci uzavřené mezi zákazníkem jakožto Objednatelem a Obchodní korporací jakožto Zhotovitelem.
  2. Zhotovitelem je obchodní korporace New Logic Studio s.r.o., IČ 24202207, se sídlem Táboritská 880/14, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C. vložka 188194 (dále jen „Zhotovitel“).

  3. Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy vystupuje v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské
   činnosti a zhotovení díla objednává za účelem podnikání (dále jen „Objednatel“).

  4. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Smlouva o dílo a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

  5. Veškeré právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, či otázky těmito VOP neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy, a mají přednost před uzavřenými mezinárodními smlouvami.
 2. Definice pojmů

  1. „Dílo, Služba“ je služba s nehmotným výsledkem, zejména internetová prezentace (webová stránka) nebo její část, aplikace, CRM, ERP, grafický návrh, grafický
   podklad tiskovin, popř. opakující se poskytování služeb na dobu určitou nebo neurčitou, např. marketingové aktivity, kreativy, SEO služby a další
   činnosti souvisejících se zhotovením a dodáním služby.

  2. „Smlouva, Objednávka“ je Smlouva o Dílo nebo Objednávka uzavřená dle OZ mezi Klientem a Společností, jejíž nedílnou přílohou jsou Cenová nabídka a VOP.

  3. „Objednatel, Klient nebo Zákazník“ je podnikající právnická nebo fyzická osoba, která je smluvním partnerem Zhotovitele a která si od Zhotovitele objednává zhotovení Díla.

  4. „Zhotovitel, Dodavatel, Poskytovatel, Společnost“ je smluvní partner Objednatele, který pro Objednatele zhotovuje Dílo.

  5. „Cenová nabídka“ je strukturovaná cenová nabídka včetně podrobného popisu jednotlivých činností Zhotovitele v rámci provedení díla a tzv. funkční specifikace díla a časového harmonogramu.

  6. „Vícepráce“ jsou další činnosti nad rámec sjednaného rozsahu Díla dle Cenové nabídky.

  7. „Grafický návrh“ je návrh vzhledu a grafického uspořádání webové stránky, e-shopu či jiné aplikace, dále tiskovin, loga, grafické identity společnosti.

  8. „OZ“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  9. „Zákon, Právní předpis“ - práva a povinností stran při zpracování osobních údajů, ke kterému může dojít v souvislosti se smlouvou, podle § 6
   zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, případně podle příslušných ustanovení právního předpisu Zákon nahrazujícího.

  10. „Zpracovatelská smlouva a ochrana osobních údajů“ je ustanovení o nakládání a zpracování osobních údajů v souladu se zákonem.

  11. „Správce osobních údajů“ je Klient který nakládá s osobními udaji získanými z online aplikací.

  12. „Zpracovatel osobních údajů“ je Dodavatel, který údaje pro Správce zpracovává pomocí online aplikací.

  13. „Licenční smlouva“ – je smlouva ustanovující práva a povinosti smluvních stran s nakládáním licencovaných software.

  14. „Autorská práva“ jsou práva k dílu a jeho užití.

  15. „Změnové řízení“ je postup řešení ochylky, nebo změny zadání díla, nebo služby.

  16. „Redakční systém" -  "CMS, CRM, ERP“ – redakční software umožňující administraci Díla ze strany Objednatele.

  17. „HTML šablona“ – výstup vzniklý převodem grafických návrhu do tzv. HTML kódu, který umožní webové zobrazení a následné napojení na redakční systém.
  18. „Servisní poplatek“ – poplatek za průběžnou systémovou aktualizaci redakčního, eshop, crm, erp, systému s možností využít linku zákaznické podpory v rozsahu smluveném, nebo uvedeném v těchto podmínkch.
  19. „Ceník služeb“ – ceník uveřejněný online na webu Zohotovitele, který obshauje platné ceny za služby a muže být v pruběhu měněn a Objednatel je povinnen v případě objednávky uvedené ceny akceptovat.
  20. „Webhosting“ – prostor pro provoz webu, eshopu nebo aplikace, provozovaný Zhotovitelem.
 3. Základní funkční specifikace redakčního systému Logic CMS Redakční systém umožňuje:

  • vytváření jednotlivých stránek dle typu šablony,
  • editace jednotlivých stránek,
  • přesouvání stránek a souborů,
  • vkládání a editace obrázků,
  • vkládání a editaci galerií a souborů,
  • vkládání, editace a správa jednotlivých textů,
  • možnost každé sekce mít svůj soubor fotek pro zobrazení s možností textace,
  • SEO podpora editace META TAGS (title, description, key words, xml priority, chache, OG meta data),
  • aktualizace systému dle servisního poplatku,
  • editace textů a fotek u speciálních nabídek,
  • možnost přehrávání a vkládání videa (i z YouTube),
  • extranet přihlášení a správa více uživatelů,
  • práce s komponenty

  Dostupné CMS Moduly:

  • jádro systému (servis, jazykové mutace, loga, podpora),
  • správci (práva a skupiny uživatelů),
  • struktura a stránky (editace a správa stránek),
  • tabulky,
  • soubory,
  • katalog,
  • eshop,
  • sklad,
  • rubriky a články,
  • emailing,
  • blog
  • systém crm
  • systém erp

  Aktivace  a úpravy jednotlivých CMS modulů závisí na funkční specifikaci Díla a rozshau objednaných funkcí Díla.

 4. Postup při odsouhlasení Grafického návrhu

  1. Odsouhlasení Grafického návrhu se skládá ze dvou fází. U webů, eshopů a aplikací je první fáze vytvoření návrhu home page a druhá fáze vytvoření zbytku grafických šablon. U loga a tiskovin se jedná o první fázi formou úvodního návrh a druhá fáze formou dopracování díla do finální podoby. Objednatel má nárok ke každé z fází vznést až 2 kola korektur, které Zhotovitel ve smluvené ceně zapracuje. Součástí fází grafického návrhu jsou celkem 2 osobní, nebo online schůzky nad všemi schvalovanými grafickými fázemi. Každá další schůzka a korektura nad rámec výše uvedeného rozsahu bude účtována dle potřeby a rozsahu korektur Objednatele.  Korektury a schválení jednotlivých fází, bude provedeno Objednatelem písemně elektronickou poštou nejpozději ve lhůtě do 3 pracovních dnů od jejich odeslání Zhotovitelem. Odsouhlasením Grafického návrhu Objednatel akceptuje kompletní grafický vzhled Díla jako celku včetně podstránek a dalších částí Díla. Případné další úpravy již odsouhlaseného Grafického návrhu na základě žádosti Objednatele bude účtováno dle hodinové sazby dle platného Ceníku služeb, nebo sazby uvedené ve smlouvě o dílo. V případě neodsouhlasení Grafického návrhu v části fáze jedna procesu schvalování Grafického návrhu Objednatelem připraví Zhotovitel návrh nový nebo upravený dle požadavků Objednatele v dohodnutém termínu. O dohodnutou lhůtu pro předložení nového nebo upraveného Grafického návrhu se prodlužuje termín předání Díla.

  2. Pokud bude Objednatelem odmítnut i druhý Grafický návrh homepage, loga nebo tiskoviny ve fázi jedna, má každý z účastníků této Smlouvy právo od této Smlouvy odstoupit. Zhotovitel má v případě odstoupení Objednatelem nárok na úhradu všech dosud poskytnutých grafických prací (tzv. skicovné).

  3. Nevyužije-li žádné ze smluvních stran práva od této Smlouvy odstoupit, vypracuje Zhotovitel 3. Grafický návrh, přičemž Zhotovitel bude v takovém případě Objednateli účtovat tento 3. Grafický návrh a další Grafické návrhy nad rámec sjednané ceny Díla (tzv. vícepráce) dle sazby sjednané v Cenové nabídce. Objednatel tuto skutečnost bere na vědomí a s touto souhlasí, přičemž před vytvořením dalšího grafického návrhu bude ze strany Zhotovitele písemně informován o cenovém odhadu dalšího grafického návrhu.

  4. V případě nevyjádření se Objednatele ke grafickému návrhu do deseti dnů od jeho předložení Zhotovitelem se tento návrh považuje za odsouhlasený. Grafický návrh bude odeslán Zhotovitelem Objednateli prostřednictvím e-mailu, kdy lhůta k vyjádření Objednatele k předloženému Grafickému návrhu začíná běžet okamžikem odeslání Grafického návrhu Zhotovitelem.
 5. Postup při zhotovení Díla

  1. Osobní, nebo online konzultace jsou součástí stanoveného rozpočtu, a to v rozsahu až 2 osobních konzultací v celkovém rozsahu 4 hodin, sestávající z úvodní konzultace nad koncepcí a druhé konzultace v průběhu řešení. V případě požadavku na více osobních konzultací bude potřebný čas účtován jako více práce dle hodinové sazby. Každá část vývoje a realizace díla má stanoven rozsah až dvou korektur na každou z realizačních částí koderských a programátorských prací. Rozsah 2 korektur se nevztahuje na dodání díla dle specifikace a zpětné vazby na základě testování u koderských a programátorských prací, zde je Zhotovitel povinen dodat dílo dle sjednané specifikace. 

  2. Počet grafických šablon pro následný převod do kódu HTML a CSS se řídí rozsahem Cenové nabídky. Pokud v průběhu realizace bude ze strany klienta vznesen požadavek na rozšíření počtu šablon, bude k tomuto požadavku přistupováno jako k novému požadavku, který se řídí ustanoveními VOP o změnovém řízení.

  3. Školení práce s redakčním systémem v sídle Zhotovitele v rozsahu jedné hodiny je Objednateli poskytnuto zdarma v rámci řešení. V případě školení v sídle Objednatele je účtován potřebný čas dle hodinové sazby Ceníku služeb + doprava dle platného Ceníku služeb.

  4. Odsouhlasení nových funkcionalit a úprav specifikace Díla bude provedeno Objednatelem písemně elektronickou poštou, pokud nebude provedeno změnové řízení.

  5. Pro webovou presentaci bude použitý volně dostupný font, pokud bude Objednatel požadovat specifický font, je nutné tento font s autorskými právy zakoupit, kde cena za předmětný font bude přefakturována Objednateli. Zakoupení fontu je možné provést až po písemném či emailovém odsouhlasení Objednatelem.

  6. Pokud Objednatel projeví zájem o zakoupení fotografií z fotobanky, nebo bude mít zájem o tvorbu specifických prvků, jako například komplikované ikonky, piktogramy apod., budou náklady na pořízení a úpravu těchto specifických prvků účtovány jako vícepráce. V tomto případě Zhotovitel připraví časový odhad, který předloží ke schválení Objednateli. Provedení víceprací je možné provést až po písemném či emailovém odsouhlasení Objednatelem.

  7. Zhotovitel oznámí Objednateli jakékoli prodlení s plněním dle harmonogramu. V případě, že prodlení je způsobeno okolností vylu čující odpovědnost nebo prodlením Objednatele ve vztahu k jeho závazkům podle Smlouvy, bude termín plnění prodloužen o dobu dohodnutou stranami, přičemž nebude-li tato doba stranami sjednána, má se za to, že prodloužení bude stanoveno v délce trvání okolnosti mimo kontrolu Zhotovitele, pro kterou nemohlo být Zhotovitelem plněno dle harmonogramu.

  8. Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat Dílo Objednateli i před termínem uvedeným v harmonogramu, ale pouze v případě, že je vyhotoveno tak, že neobsahuje žádnou vadu ani nedodělek. V takovém případě je Objednatel povinen Dílo akceptovat dle dalších ustanovení této Smlouvy.
  9. Zhotovitel je oprávněn bez nutnosti schválení Objednatelem upravit cenu díla maximálně o 10% vzhledem k faktu tvorby a vývoje na míru, kde nelze předem zohlednit všechny další možné nepředvídatelné náklady na realizaci. Jakékoliv zvýšení o více než 10% z celkové ceny díla podléhá schválení rozsahu a ceny Objednatelem.
 6. Licenční podmínky k redakčnímu programu Logic CMS a Logic CRM,ERP - souhrnně redakční systém.

  1. Zhotovitel již vytvořil počítačový program Logic CMS (dále jen „redakční systém“). Tento redakční systém slouží k úpravě obsahu webových stránek. Redakční systém není volně šiřitelný program (tzv. Freeware). Součástí redakčního systému je program TinyMCE vyvíjený společností Moxiecode Systems AB pod licencí GNU GPL. Redakční systém však není licencí GNU GPL pokryt, protože tento program pouze spouští. Text licence GNU GPL a zdrojové kódy programu pokrytého GNU GPL naleznete na webových stránkách www.moxiecode.com.

  2. Práva k redakčnímu systému i všem jeho částem, včetně zdrojových kódů, jsou výhradním vlastnictvím Zhotovitele. Redakční systém je pod ochranou autorského zákona platného v České republice a ve státech s obdobnou ochranou duševního vlastnictví podle platných dohod.

  3. Zhotovitel touto licenční smlouvou uděluje Objednateli souhlas s užitím shora specifikovaného redakčního systému v rozsahu omezeném pro Českou republiku, a to tak, aby Objednatel mohl tento redakční systém užít k účelu stanovenému touto Smlouvou, tedy zejména k úpravám předmětných webových stránek. Na redakční systém Logic CMS je poskytnuta Zhotovitelem licence, která Objednateli umožňuje bezplatné a časově neomezené užívání. Licenci redakčního systému není Objednatel oprávněn vydávat za vlastní a nabízet k dalšímu prodeji či pronajímat. Objednatel dále není oprávněn jakkoliv modifikovat zdrojové kódy redakčního systému CMS dle čl. 7 této Smlouvy.
 7. Autorství a licence k Dílu

  1. Výsledek činnosti Zhotovitele splňuje pojmové znaky autorského díla podle zákona č. 121/2001 Sb., autorského zákona, v pla tném znění. Zhotovitel prohlašuje, že vykonává v souladu s ustanovením § 8 autorského zákona majetková autorská práva k autorskému dílu, jež bude případně obsahem Díla, svým jménem a na svůj účet vůlí společnou a nerozdílnou všech případných spoluautorů.

  2. Zhotovitel tímto uděluje bezúplatně Objednateli výhradní a časově a množstevně neomezenou licenci k výkonu veškerých majetkových práv Zhotovitele týkající se Díla. Objednatel je zejména oprávněn Dílo umístit na své doméně, užívat jej v původní či zpracované podobě, všemi způsoby sdělovat veřejnosti, užívat v reklamních a propagačních materiálech Objednatele. Zhotovitel není oprávněn poskytnout tutéž licenci třetí osobě, ani sám práva, ke kterým byla licence udělena, vykonávat.

  3. Odměna za poskytnutí licence Objednateli je již zahrnuta ve sjednané ceně Díla dle čl. 3.této Smlouvy, přičemž její výše činí 20.000,- Kč.

  4. Zhotovitel prohlašuje, že veškerá práva, ke kterým touto Smlouvou uděluje licenci Objednateli, mu patří bez jakýchkoliv omezení a že užitím Díla Objednatelem dle této Smlouvy nedochází k porušení žádných práv třetích osob (fyzických i právnických) včetně práv k duševnímu vlastnictví. Zhotovitel zcela odpovídá za případné, a to i neúmyslné či nevědomé porušení práv třetích osob a za případné škody, které by objednateli vznikly z nepravdivosti tohoto prohlášení.

  5. Objednatel je oprávněn použít Dílo výlučně pro účely vyplývající ze smlouvy, tj. pro webové stránky, aplikaci, e-shop Klienta. Licence elektronického redakčního systému, pokud je součástí Díla, a elektronického obchodu, pokud je součástí díla, není omezená počtem uživatelů v systému, je nepřenosná na třetí osobu, a je časově neomezená. Redakční systém a e-shop systém, popř. další aplikace, je Objednatel povinen hostovat na serverech Dodavatele zejména z důvodu bezpečnosti a licenčních podmínek systému.
  6. V případě, že Objednatel bude mít zájem hostovat Dílo na vlastním serveru, Zhotovitel mu to umožní na základě dodatku k této smlouvě s tím, že náklady na přesun Díla na sever Objednatele hradí Objednatel.

  7. V případě hostování Díla na serveru Objednatele je Objednatel povinen zajistit přesnou konfiguraci severu dle specifikace Zhotovitele, Objednatel nese odpovědnost za případné zneužití licence redakčního systému a přesunem na vlastní server je ukončena záruka na dílo a automatické aktualizace redakčního systému.

  8. U online kampaní PPC, nebo jiných online marketingových aktivit je textová a obrazová část kreativy majetkem Zhotovitele. Stejně tak nastavení a cílení reklamních účtů, kde obsah a nastavení je duševním vlastnictvím a know how Zhotovitele. V případě, kde klient dodal osobní údaje pro emailový nebo jiný marketing formou emailu, tel.čísla, adresy budou tato data vč. veškerých nastavení smazána do 30 dnů od písemného ukončení spolupráce. Objednatel nemá po skončení smluvního období nárok na vydání těchto exportů dat kampaní, nesmí nastavení převzít, zkopírovat, nebo jinak využívat. Stejně tak nemá nárok na předání využitých účtů Zhotovitele, kde kampaně běžely.
 8. Změnové řízení

  1. Jakýkoliv nový požadavek Objednatele, který může potenciálně způsobit překročení smluveného rozsahu Díla (bez ohledu na původce) podléhá procesu změnového řízení.

  2. Změnou v rozsahu Díla se rozumí změna termínů, nákladů, funkčnosti a kvality výstupů dodávky (dále jen „Vícepráce“).

  3. Mezi požadavky, u kterých nelze předem vyloučit možnost překročení smluveného rozsahu dodávky, a které podléhají změnovému řízení, budou řazeny zejména:
   1. oboustranně odsouhlasený požadavek na změnu rozsahu či podmínek provádění Díla,
   2. požadavek na dopracování nezadané chybějící funkčnosti.

  4. Cílem změnového řízení je výše specifikované požadavky analyzovat, potvrdit charakter požadavku (skutečná změna nebo vada Díla), navrhnout způsob řešení.

  5. Objednatel sdělí požadavek písemně (email je považován za písemné vznesení požadavku) Zhotoviteli a vyzve zástupce Zhotovitele k potvrzení převzetí požadavku. Po převzetí požadavku provede Zhotovitel úvodní analýzu požadavku a sdělí Objednateli termín realizace požadavku a případné náklady spojené s realizací požadavku. Objednatel následně sdělí písemně (včetně emailu) svůj souhlas či nesouhlas s provedením požadavku za daných podmínek a ceny.

  6. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě změny rozsahu Díla bude cena Díla změněna.

  7. Práce nad rámec sjednaného rozsahu plnění budou fakturovány jako vícepráce s hodinovou sazbou dle platného Ceníku služeb. Na každou Vícepráci bude připraven Zhotovitelem časový odhad a práce budou provedeny na základě písemně (včetně zaslání emailu) vysloveného souhlasu Objednatele s časovým odhadem.
 9. Součinnost Objednatele

  1. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost k vyhotovení Díla, zejména zajistit včasné reakční doby (do 2 dní) v rámci písemné komunikace při specifikaci požadavků Zhotovitele a souvisejících dotazů. V případě, že Objednatel potřebnou součinnost ke zhotovení díla neposkytne, se o toto prodlení Objednatele prodlužuje termín plnění díla a současně je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit za níže uvedených podmínek.

  2. Objednatel je povinen zejména:
   1. odsouhlasit finální specifikaci Díla
   2. odsouhlasit finální Grafický návrh úvodní strany, loga a tiskovin
   3. odsouhlasit kompletní finální Grafický návrh webu, loga a tiskovin
   4. dodat logo, případně další grafické podklady, v elektronickém formátu určeném pro grafické zpracování,
   5. dodat texty a obrázky v elektronické podo bě specifikované po dohodě se Zhotovitelem, které budou tvořit obsah webových stránek,
   6. aktivně komunikovat a spolupracovat na tvorbě Díla (aplikace, webu, eshopu, loga, tiskovin).

  3. Vzájemná komunikace smluvních stran bude probíhat vhodnou formou (telefonicky, osobně, elektronickou poštou, prostřednictvím programu pro řízení TeamWork), není-li v této Smlouvě forma stanovena.

  4. Dostane-li se Objednatel do prodlení s poskytnutím shora uvedené součinnosti z jakéhokoliv důvodu a neposkytne-li potřebnou součinnost v jednotlivých fázích zhotovování Díla ani dodatečné lhůta 5 pracovních dnů, je Zhotovitel oprávněn po uplynutí stanovené lhůty postupovat v pracích bez součinnosti či pokynů Objednatele, a není-li to možné, je Zhotovitel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od Smlouvy je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli veškeré doposud provedené práce dle ujednání obsažených v této Smlouvě. Byla i již před odstoupením od Smlouvy uhrazena ze strany Objednatele záloha na cenu díla, je Zhotovitel oprávněn započíst si v případě odstoupení od Smlouvy cenu doposud provedených prací na zaplacenou zálohu a zbývající část uhrazené zálohy bez zbytečného odkladu vrátit Objednateli.
 10. Záruka za jakost Díla

  1. Záruka za jakost Díla činí šes měsíců a začíná běžet dnem podpisu Akceptačního protokolu, nebo spuštěním stránek do plného provozu (dále jen „záruka“) za podmínky provozu na serveru Zhotovitele.

  2. Objednatel není oprávněn provádět jakékoliv změny Díla po dobu trvání záruky, ani po jejím skončení. Změnami jsou rozuměny zásahy do zdrojového kódu aplikace, webu, databáze. Běžnou správu Díla pomocí redakčního systému je Objednatel oprávněn provádět bez omezení.

  3. Zhotovitel se zavazuje zajistit technickou podporu a aktualizace zakoupené verze licence redakčního systému CMS, CRM, ERP i po skončení záruční doby, a to nejméně po dobu 5 let od předání Díla, avšak pouze za splnění všech podmínek a to hostování Díla na serverech Zhotovitele (webhosting), platba měsíčního servisního poplatku, nebo jinak smluvně zajištěná servisní podpora. Ve všech případech se vždy jedná o placenou službu na základě požadavku Objednatele. V případě, že nejsou splněny podmínky, nemá Objednatel na žádný technický zásah nárok. Lze však sjednat na základě požadavku Objednatele zajištění technického zásahu Zhotovitelem, kde po odsouhlasení rozsahu oběma smluvními stranami může být zásah realizován. Náklady na zásah plně hradí Objednatel. 

  4. V případě neoprávněného zásahu Objednatele do Díla bez souhlasu Zhotovitele Záruka zaniká, stejně tak zaniknou veškeré nároky Objednatele na funkčnost díla.
 11. Platební podmínky

  1. Neuhradí-li Objednatel kteroukoliv fakturu ani v dodatečné lhůtě 10 dnů od její splatnosti, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zároveň je Zhotovitel v takovém případě oprávněn provést finanční vypořádání a vyúčtovat Objednateli již provedené práce. Současně je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky.

  2. Do úplné úhrady ceny Díla je výlučným vlastníkem Díla Zhotovitel (tzv. výhrada vlastnictví).
 12. Akceptace díla

  1. Za akceptaci Díla považují obě smluvní strany podpis Akceptačního protokolu oběma stranami. Akceptací Díla je Dílo Objednatelem převzato a je mu umožněno jeho užívání. Za akceptaci Díla je považováno též spuštění díla na doméně Objednatele.

  2. Po ukončení realizace Díla Zhotovitel vyzve Objednatele k účasti na provedení akceptačního testu díla za účelem ověření, zda Dílo splňuje odsouhlasené požadavky Objednatele v souladu s předmětem dodávky.

  3. Akceptační test bude proveden Objednatelem za přítomnosti Zhotovitele v sídle Objednatele do sedmi dnů od vyzvání. Předmětem akceptačního testu bude ověření funkčnosti Díla.

  4. Akceptační test a předání Díla bude provedeno na funkčním modelu webového projektu dle zadávací specifikace a schválené grafiky. Zhotovitel není vázán dalšími nároky Objednatele na prodloužení času akceptace Díla z důvodů nenaplnění webu obsahem, jako jsou texty a obrázky, v případě, že není sjednáno naplnění obsahem Zhotovitelem.

  5. Po dokončení akceptačního testu bude vyhotoven a oběma stranami podepsán Akceptační protokol, pokud nebude převzetí Díla odmítnuto. V takovém případě Objednatel a Zhotovitel podepíší protokol obsahující výčet vad Díla vytýkaných Objednatelem, které byly důvodem odmítnutí převzetí Díla. Zhotovitel odstraní s veškerou péčí a rychlostí všechny vady a opětovně připraví Dílo k převzetí v souladu s výše uvedenými postupy.

  6. Objednatel může Dílo převzít i s vadami; v takovém případě se vytýkané vady označí v Akceptačním protokolu. Zhotovitel tyto vady a nedodělky odstraní v nejbližším možném termínu. Nenaplnění Díla obsahem není důvodem odmítnutí převzetí Díla.

  7. Pokud se zástupce Objednatele nezúčastní akceptačního testu v dohodnutém termínu, Zhotovitel vyzve Objednatele k účasti na akceptačním testu v náhradním termínu, o kterém Objednatele písemně vyrozumí alespoň 7 dnů předem, přičemž Zhotovitel je oprávněn svou účast akceptačním testu v novém termínu účtovat Objednateli jako vícepráce dle hodinové sazby. Nedostaví-li se Objednatel nebo jeho zástupce k akceptačnímu testu ani v novém termínu, provede Zhotovitel akceptační test bez přítomnosti zástupce Objednatele. Akceptační protokol bude podepsán pouze zástupcem Zhotovitele a bude rovnocenný Akceptačnímu protokolu podepsanému oběma stranami.

  8. Dílo bude až do okamžiku Akceptace umístěno na testovací doméně serveru Zhotovitele a v případě, že nebude ze strany Objednatele akceptováno, je Zhotovitel oprávněn Dílo odstranit popř. omezit k němu přístup.  Stejně tak je Zhotovitel oprávněn dílo omezit, nebo odstranit pokud i po předání díla bude Objednatel v prodlení s jakoukoliv platbou více jak 30 dní.  

  9. Zdrojová data k Dílu, tj. grafické podklady ve formátu .psd nebo jiných otevřených formátů a webové šablony ve formátu HTML, Zhotovitel vydá Objednateli pouze na jeho žádost s tím, že tato otevřená data nejsou součástí cenové nabídky a Objednateli mohou být vydána na základě smluvené ceny mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Náklady na přípravu předání zdrojových dat a právo na další využití otevřených dat Objednatelem budou dle rozsahu pracnosti naceněny Zhotovitelem a veškeré náklady s tímto spojené nese Objednatel. Objednatel nemá právo na vydání zdrojových kódů k redakčnímu systému CMS, nebo CRM Logic Systému.
 13. Podpora zobrazení prohlížečů

  1. Dílo bude podporovat běžně používané a aktuálně výrobci podporované prohlížeče Edge, FireFox, Chrome, Opera, Safari vždy aktuálních verzích. Při represivní technice kódu bude Dílo podporovat zobrazovací plochy o poměrech stran 4:3 až 16:9 (resp. převrácené hodnoty při portrait orientaci), s délkou kratší strany minimálně 320px a delší strany minimálně 480px.
 14. Technická podpora a komunikace

  1. Objednatel se zavazuje využívat v rámci hlášení chyb, požadavků výhradně email support@newlogic.cz, kde tato služba pro nahlášení je Objednateli hradícímu základní servisní poplatek poskytována v rámci poplatku zdarma v rozsahu až 1h měsíčně. Reakční doba je 2 pracovní dny. Jiný komunikační kanál není považován za kanál s garantovanou reakční dobou a v případě nefunkčnosti jakékoliv služby nenahlášené pomocí emailu podpory, není Dodavatel povinen jakkoliv reagovat a nenese za případné škody žádnou zodpovědnost. Servisním poplatkem se pro vyloučení veškerých pochybností rozumí nárok Klienta na pravidelné aktualizace CMS ze strany Zhotovitele, které se vážou na neustálý pokrok v oblasti zabezpečení, updatů systémů a technologický vývoj. Servisní poplatek opravňuje Objednatele také na bezplatnou zákaznickou podporu v rozsahu až 1 hodiny měsíčně, na kterou se může obracet s běžnými dotazy na fungování redakčního systému. Zákaznická podpora je dostupná prostřednictvím emailu support@newlogic.cz nebo telefonu v pracovní dny 9.00 - 17.00. Podpora zahrnutá v servisním poplatku se nevztahuje na technické konzultace, návrhy řešení, prověřování funkčností a dostupností zejména týkajících se napojení třetích stran a dále se nevztahuje na požadavky na vytvoření nových funkcionalit, nebo úpravy na základě změn třetích stran. Tyto požadavky budou zpracovány za běžné hodinové sazby potřebných vývojářských profesí po schválení Objednatelem.

 15. Ukončení smluvního vztahu

  1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.

  2. Jestliže kterákoli strana poruší podstatným způsobem Smlouvu, je druhá strana oprávněna písemně vyzvat druhou stranu ke splnění jejích závazků ze Smlouvy. Pokud do třiceti dnů od doručení této výzvy strana, která porušila Smlouvu, neučiní uspokojivé kroky k nápravě a neodstraní porušení závazků Smlouvy, může druhá strana od Smlouvy odstoupit, aniž by se tím zbavovala výkonu jakýchkoli jiných práv nebo prostředků k dosažení nápravy.

  3. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje: a) prodlení s dodržením termínů realizace Díla dle harmonogramu v čl. 2. Smlouvy o více jak 30 pracovních dnů, nebo prodlení s provedením akceptačního testu ve sjednaném termínu delší než deset dnů, b) realizace Díla, které neodpovídá této Smlouvě, zadání anebo odsouhlaseným požadavkům (dle změnového řízení), c) nezaplacení smluvní Ceny díla, d) neposkytnutí potřebné součinnosti ze strany Objednatele.

  4. Pokud smluvní strana bude v úpadku, likvidaci, pod nucenou správou, či pokud nebude schopná dostát svým finančním závazkům po dobu více než třiceti dnů po marném uplynutí lhůty k plnění v písemné výzvě dle předchozího odstavce, může druhá strana odstoupit od Smlouvy bez dalšího.

  5. V případě odstoupení od Smlouvy jsou si smluvní strany povinny provést finanční vypořádání dosud provedené části Díla, popř. jinak vypořádat vzájemné vztahy.

  6. Ujednání, nebo samostatná smlouva o webhostingu, nebo o servisním poplatku může kterákoliv ze stran vypovědět s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která se počítá od prvního dne následujícího měsíce, kdy byla výpověď doručena. Uhrazené poplatky se nezapočítávají a nevrací. Pokud je smlouva, objednávka, nebo smluvní ujednání sjednáno na dobu určitou 12 měsíců a nedojde k jejímu vypovězení min. dva měsíce před koncem platnosti, tak taková dohoda o poskytování služby webhosting je automaticky prodloužena o dalších 12 měsíců. Pokud Objednatel bude v prodlení s úhradou služby webhosting, nebo servisního poplatku déle jak 30 dnů, má Zhotovitel právo dílo odstranit. Opětovná aktivace v případě úhrady dlužné částky je zpoplatněna jednorázovou částkou 4500,- Kč bez DPH. Zhotovitel má právo dílo trvale smazat, pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou služeb déle jak 60 dnů.       .
 16. Vyloučení odpovědnosti Zhotovitele

  1. Objednatel zodpovídá za kontrolu procesů při dodávce Díla nebo služby po celou dobu průběhu realizace.

  2. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost v případě, že Objednatel svými neodbornými zásahy, neodbornou manipulací a správou Díla způsobí znefunkčnění Díla. Stejně tak nenese žádnou odpovednost za výpadky a zěmeny v datových tocích a napojeních třetích stran.

  3. Zhotovitel nezodpovídá za nesprávnost či nepřesnost pokynů, informací a podkladů dodaných Objednatelem, pokud je Objednatel zkontroloval a potvrdil jejich přesnost. Zhotovitel taktéž nezodpovídá za obsah Díla dodaný Objednatelem a případný rozpor obsahu se zákonem (porušení autorského práva, porušení osobnostních práva třetích osob, trestné jednání vůči třetím osobám atd.) jde k tíži Objednatele.

  4. Zhotovitel nenese odpovědnost za jakékoli selhání nebo omezení internetu, serveru, softwaru nebo jiných technických selhání, která omezují poskytování webových služeb Zhotovitele.
  5. Zhotovitel žádným způsobem nenese odpovědnost za omezení či znemožnění poskytování Služeb dle Smlouvy v případě, kdy dojde k omezení či znemožnění přístupu Zhotovitele k účtům provozovaných třetími subjekty (např. Google, Facebook, Youtube, Heureka atd.), stejně tak pokud Objednatel využije a Zhotoviteli dodá data ke zpracování ( emaily, tel. čísla, adresy), ke ketrým nemá oprávnění formou souhlasu a v souladu s ustanovením GDPR. V návaznosti na to Zhotovitel žádným způsobem nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Objednateli.
 17. Mlčenlivost a důvěrné informace

  1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Smlouvy si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné, resp. za obchodní tajemství (dále souhrnně jen „důvěrné informace“), a to jak ve vztahu k této smlouvě a zhotovovanému Dílu, tak i ke smluvním stranám.

  2. Žádná ze smluvních stran nesmí za žádných okolností a žádným způsobu po dobu trvání Smlouvy ani po ukončení smluvního vztahu použít ve svůj prospěch, sdělit konkurenci či třetí osobě nebo zveřejnit jakékoli důvěrné informace týkající se záležitostí nebo činností druhé strany nebo jejích dceřiných nebo přidružených společností nebo klientů či o jejich obchodních transakcích.

  3. Za Důvěrné informace se považují jakékoli informace, a to zejména:
   1. údaje o obsahu této Smlouvy;
   2. obchodní tajemství;
   3. obchodní postupy;
   4. vývojové potupy;
   5. vývojové procesy;
   6. obchodní plány;
   7. vynálezy;
   8. postupy;
   9. údaje jakékoli povahu;
   10. výkresy;
   11. seznamy zákazníků;
   12. účetní závěrky;
   13. údaje o odbytu;
   14. chráněné obchodní informace jakéhokoliv druhu;
   15. projekty nebo výsledky výzkumu a vývoje;
   16. testy a/nebo
   17. jakékoli nepublikované informace, které se týkají podniku, provozu nápadů nebo plánů.

  4. Důvěrné informace nezahrnují následující typy informací:
   1. informace, které jsou ve veřejnosti známé nikoli v důsledku protiprávního jednání
   2. a informace, které byly zveřejněny v souladu se Smlouvou a VOP.
 18. Řešení sporů

  1. Všechny spory, které vzniknou ze Smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou řešeny vždy nejprve mezi zástupci smluvních stran za účelem smírného urovnání těchto sporů.

  2. Nepodaří-li se spor smluvních stran vyřešit smírně, jsou příslušené k projednání sporů z této Smlouvy soudy České republiky.
 19. Zpracování osobních údajů

  1. Za účelem dosažení účelu Smlouvy, tj. zhotovení Díla a související smluvní spolupráce smluvních stran, dává Objednatel Zhotovitel výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů Objednatele, jeho zákazníků, obchodních partnerů.

  2. Zhotovitel jakožto „Zpracovatel“ bude zpracovávat pro Objednatele jakožto „Správce“ osobní údaje, k nimž Zpracovatel získá přístup při realizaci Díla podle smlouvy o dílo.

  3. Správce je plně zodpovědný za nakládání s daty a je povinen provést veškerá technická a fyzická zabezpečení, aby data dodaná Zpracovatelem byla zpracována a uchována v souladu se Zákonem. V případě porušení právních předpisů jednáním nebo opomenutím na straně Správce, nebo nezajištění veškeré potřebné součinnosti Správce potřebné pro soulad s právními předpisy je za případné sankce a postihy plně zodpovědný Správce.

  4. Správce je povinen na svůj web, aplikaci zajistit a provést veškeré potřebné kroky pro uvedení do souladu právními předpisy, jako jsou souhlasy se zpracováním u formulářů, zajištění technického update v ohledu nakládání s daty v digitálních systémech jako CMS, Emailing, Booking engine, Channel manager a také zajistit prostřednictvím Zpracovatele lištu Cookies, informace o rozsahu zpracování ososbních údajů. Neuvedení do souladu se Zákonem je v plné zodpovědnosti Správce. Zpracovatel neodpovídá za nečinnost Správce s nutností uvedení do souladu se Zákonem.

  5. Těmito podmínkami se upravují vztahy mezi Správcem osobních údajů a Zpracovatelem osobních údajů, zejména se pak vymezuje rozsah osobních údajů, které budou zpracovávány, účel, pro který budou osobní údaje zpracovávány a podmínky a záruky Zpracovatele osobních údajů z hlediska technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů.

  6. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem tvorby a následného testování Díla, tj. webových stránek a e-shopu, aplikace, nebo jiného díla vytvořeného Zpracovatelem pro Správce na základě Smlouvy.

  7. Osobním údajem se pro účely těchto OP rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů podléhajícímu ochraně dle Zákona, která je uváděna v souvislosti s údaji poskytnutými Správcem Zpracovateli.

  8. Zpracovatel zpracovává poskytnuté osobní údaje v souladu s právním předpisem, s těmito obchodními podmínkami, uzavřenou smlouvou a pokyny Správce vydanými v souladu s právními předpisy. V případě, že nebude moci Zpracovatel z jakýchkoli důvodů zajistit dodržování zákonných povinností či pokynů Správce, zavazuje se o tom Správce neprodleně informovat.

  9. Zpracovatel osobní údaje podle této Smlouvy zpracovává v následujícím rozsahu:
   1. jméno a příjmení,
   2. adresa, případně e-mailová adresa a telefon,
   3. fakturační a doručovací údaje, název firmy (adresy, IČ, DIČ),
   4. historie objednávek,
   5. historie poptávek,
   6. rezervace,
   7. jiné osobní údaje specifikované ve smlouvě.

  10. Na základě souhlasu s těmito VOP zmocňuje Správce Zpracovatele ke zpracování osobních údajů potřebnému k zajištění účelu Smlouvy.

  11. K osobním údajům subjektů údajů má přístup Správce, Zpracovatel a případně též třetí osoby – subdodavatelé, příjemci, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů a které zajišťuje náležitou ochranu práv subjektů údajů. Příjemci osobních údajů mohou být i společnosti zabývající se vymáháním pohledávek (tzv. inkasní agentury). Google analytics cookies, atp.).

  12. Zpracovatel se zavazuje:
   1. zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu,
   2. nesdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům,
   3. uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování,
   4. přijmout před zpracováním osobních údajů odpovídající organizační a technická bezpečnostní opatření pro zajištění ochrany osobních údajů (minimálně v rozsahu zabezpečeného přístupu do prostor, v nichž probíhá zpracování osobních údajů, zabezpečeného přístupu k osobním údajům, přístup pouze těch osob k osobním údajům, které tento přístup potřebují pro účely plnění této smlouvy),
   5. poučit a proškolit své zaměstnance a další případné zástupce, kteří pro něj zpracovávají osobní údaje, o jejich povinnosti zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních,
   6. smluvně zajistit se svými subdodavateli, kteří pro něj osobní údaje na základě smluvního vztahu zpracovávají nebo se podílí na jejich zpracování, povinnost mlčenlivosti, odpovídající technická bezpečnostní opatření pro zajištění ochrany osobních údajů přijatá subdodavateli minimálně v rozsahu uvedeném výše a povinnost subdodavatelů neprodleně informovat Zpracovatele o veškerých případech náhodného či neoprávněného přístupu k osobním údajům,
   7. neprodleně, nejpozději do 72 hodin, informovat Správce o veškerých případech náhodného či neoprávněného přístupu k osobním údajům.

  13. Zpracovatel se zavazuje přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, zejména se zavazuje zajistit přístup mechanickými bezpečnostními překážkami, elektronickým zabezpečovacím systémem, šifrováním dat. Tato povinnost dále neplatí po ukončení zpracování osobních údajů Zpracovatelem a povinnost přechází na Správce.

  14. Zpracovatel se zavazuje zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se Zákonem. Zpracovatel také vyhodnocuje veškerá rizika související se zpracováním osobních údajů dle této Smlouvy a vyhodnocuje dle nich účinnost přijatých technických a organizačních opatření.

  15. Zpracovatel zajistí zabezpečení dat na serverech a zabrání neoprávněnému přístupu k datovým nosičům zejména mechanickými bezpečnostními překážkami, elektronickým zabezpečovacím systémem šifrováním dat.
 20. Závěrečná ustanovení

  1. Objednatel není oprávněn převádět ani započíst práva nebo závazky vyplývající ze Smlouvy nebo s nimi jinak nakládat bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele.

  2. Zhotovitel je oprávněn postoupit svou pohledávku vůči Objednateli, pokud bude objednatel v prodlení s platbou déle než 30 dnů.

  3. Zhotovitel je dále oprávněn kdykoli započíst své splatné pohledávky za Objednatelem bez ohledu na jejich měnu a na právní vztah, z něhož vyplývají, proti jakýmkoli pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem, splatným i nesplatným.

  4. Objednatel souhlasí s umístěním hypertextového odkazu Zhotovitele nebo loga Zhotovitele do patičky webových stránek Objednatele po celou dobu funkčnosti Díla, a to takovou formou, která nebude nijak narušovat vzhled Díla.

  5. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoliv článku nebo ustanovení Smlouvy nebo VOP neovlivní vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo VOP. V případě, že jakýkoliv takový článek nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými českými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části Smlouvy, jež pozbyla platnosti.

  6. Pro doručování případného odstoupení, upomínky, výpovědi, vyúčtování a dalších písemností podle této Smlouvy se toto pokládá za doručené dnem převzetí nebo dnem, ve kterém se zásilka vrátí jako nedoručená či nedoručitelná, nebo prokazatelným osobním předáním druhé Straně. V případě změny doručovací adresy se Strany dohodly, že o této skutečnosti budou druhou Stranu neprodleně písemně informovat.

  7. VOP se řídí českým právem. Práva a povinnosti smluvních stran, jež nejsou upraveny v Podmínkách, se řídí příslušnými ustanoveními českých právních předpisů.
  8.  VOP může Zhotovitel změnit a nahradit novým zněním. O této změně bude Objednatel informován prostřednictvím elektronické komunikace – emailem na kontakt uvedený ve smlouvě nejpozději 14 dnů před vstupem v platnost nových VOP. Pokud Objednatel vysloveně nové znění VOP písemně neodmítne a to nejpozději do data nové platnosti, nabývají nové VOP v platnost. V případě, že Objednatel nové VOP nepřijme, automaticky bude smlouva ukončena s výpovědní lhůtou  1 měsíc, kde výpovědní lhůta začíná od prvního dne následujícího měsíce. 
  9. Ve vztahu ke Smlouvě OP se nepoužijí následující ustanovení OZ:
   1. ustanovení o možnosti přijetí nabídky smlouvy s dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3),
   2. ustanovení o platnosti potvrzení, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy (§ 1757 odst. 2 a 3),
   3. a ustanovení o smlouvách uzavíraných adhezním způsobem (§ 1799 a 1800).

  10. Podmínky spolupráce smluvních stran neupravené Smlouvou a VOP anebo na jejich základě se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 06.03.2024.
Aktuální ceník služeb k dispozici online zde.

Archiv: VOP platné k 05.03.2024 - ke stažení

Nastavení soukromí a cookies

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies.

Následující volbou souhlasíte s našimi zásady ochrany osobních údajů a cookies. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.